Våra telefontider
Vardagar 08:00 – 17:00
Helgdagar – endast mail

Allmänna villkor

Vid bokning av Starcycle’s tjänster.

1. Avtalets tillämplighet

Detta avtal och dess bestämmelser tillämpas mellan kunden och Starcycle vid bokning av alla tjänster som Starcycle erbjuder. Dessa bestämmelser gäller även om uppdraget bokas av annan person för kunds räkning. Dessa bestämmelser gäller tills vidare och fortlöper under hela uppdraget tills slut- betalning skett och avtalet mellan kunden och Starcycle enligt Starcycle är slutfört.

 

2. Starcycle’s skyldigheter

Starcycle ska samråda med kunden i den utsträckning som det behövs och är möjligt och ska informera kunden eventuella förändringar om dessa uppstår under uppdragets varaktighet. Starcycle ska alltid sträva efter att hålla tidsplan och det som överenskommet innan uppdraget påbörjades. Starcycle skall snarast informera kunden om behovet av eventuella förändringar i uppdragets utförande.

 

3. Kundens skyldigheter

Kunden är skyldig att lämna information som denne inser eller borde inse är av betydelse för uppdragets utförande. Kunden är skyldig att lämna uppriktiga uppgifter och inte utelämna information som kan ha betydelse för uppdragets utförande, tidsåtgång eller prissättning.

 

3.1 Särskilda skyldigheter vid bohagsflytt

Kunden ansvarar för alla skador som kan anses bero på brister i packningen eller demonteringen som denne själv utfört. Har kunden själv packat hela eller delar av bohaget gäller Starcycle’s kontroll endast det synliga bohaget. Kunden ska innan uppdraget påbörjas ge korrekt information om sådana omständigheter som Starcycle efterfrågar.

 

3.2 Särskilda skyldigheter vid dödsbo- och bohagstömningar

Vid uppdrag för dödsbon är beställaren personligen betalningsansvarig i den mån dödsboet inte erlägger full betalning.

4. Kreditupplysning

Vid bokning av överenskommet uppdrag så accepteras det att Starcycle kan komma att ta en kreditupplysning på beställaren eller annan överenskommen betalande part.

 

5. Prissättning

Beroende på vilken tjänst kunden bokar, lämnar Starcycle antingen fast pris eller debiterar sitt arvode på löpande räkning enligt vid varje tidpunkt tillämpad timtaxa.

 

5.1 Kundens skyldigheter vid prissättning

Kunden är skyldig att uppge uppriktiga uppgifter och inte utelämna information som kan vara till grund för felaktig prissättning eller felaktig tidsåtgång för uppdraget. 

5.2 Prissättning med bilder som underlag

När Starcycle godtar bilder som kunden själv tagit för att påvisa uppdragets omfattning ska allt tydligt framgå av bilderna så korrekt pris kan sättas. Om kunden missat, 

medvetet eller omedvetet, information som gör att uppdragets tidsåtgång eller prissättning blir större än vad som först sades har Starcycle rätt att neka delar av uppdraget eller höja priset för uppdraget.

 

6. Betalning

Vid uppdrag vars värde uppgår till max 4 000 kr ska dessa betalas via Swish på plats om inget annat avtalats. Vid övriga uppdrag överstigande 4 000 kr skickas en faktura på det totala beloppet. Anmärkningar på fakturan ska göras inom 8 dagar från det att kunden mottagit fakturan.

 

7. Avbeställning av uppdraget

Kunden har rätt att avbeställa uppdraget. Nedan följer Starcycle’s särskilda avbokningsregler. a.) Vid avbokning 3 arbetsdagar innan planerad uppdragsstart debiteras 25 % av det totala ordervärdet. b.) Vid avbokning 2 arbetsdagar innan planerad uppdragsstart debiteras 50 % av det totala ordervärdet. c.) Vid avbokning 1 arbetsdag innan planerad uppdragsstart debiteras 75 % av det totala ordervärdet. d.) Vid avbokning inom 12 timmar innan planerad uppdragsstart debiteras fullt ordervärde.

 

8. Reklamation

Om kunden vill framföra anspråk mot Starcycle på grund av fel, skada, förlust eller dröjsmål ska kunden underrätta Starcycle inom skälig tid efter att denne märkt eller borde märka skadan, felet, förlusten eller dröjsmålet.

 

8.1 Reklamation vid städning

Kunden ska inkomma med anmärkning på städningen inom 3 dagar från det att städning är utförd. Anmärkning efter 3 dagar beaktas ej.

 

9. Tvist

Om det uppkommer tvist mellan kund och Starcycle ska parterna i första hand försöka lösa denna genom frivillig överenskommelse. För att få hjälp att lösa tvisten hänvisas kunden i första hand till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

 

10. Ansvarsbegränsning

Starcycle ansvarar endast för skador på beställarens egendom som orsakats genom försummelse av Starcycle eller dennes anställda; skadeståndsbeloppet är begränsad till 10 000 000 kr. Starcycle ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan utförare, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster, ej eller förlust av data

Den här hemsidan använder sig av cookies.